اعترافات مرتضی ترکمن از نیروهای سابق منافقین | ویدئو

اعترافات مرتضی ترکمن از نیروهای سابق منافقین | ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، اعترافات مرتضی ترکمن از نیروهای سابق منافقین را در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات را در این ویدئو ببینید.

به گزارش همشهری آنلاین، اعترافات مرتضی ترکمن از نیروهای سابق منافقین را در چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات را در این ویدئو ببینید.